080312 (108a) Indische Olifant 06 09 2011 (138a) Indische Olifant 080312 (109a) Tijger 01 09 2010 (143a) ?
01 09 2010 (159a) Mangoest 01 09 2010 (167a) Hyena 21 04 2011 (126a) Jonge Hyena 01 09 2010 (170a) Jonge Hyena
01 09 2010 (177a) Jonge Hyena 01 09 2010 (195a) Prairiehond 04 10 2011 (100a) Bisons 06 09 2011 (100a) Wasbeer
06 09 2011 (104a) Wasbeer 06 09 2011 (105a) Wasbeer 06 09 2011 (106a) Wasbeer 06 09 2011 (107a) Wasbeer
06 09 2011 (118a) Zeeleeuw 06 09 2011 (143a) Mangoest 06 09 2011 (149a) Kameel 06 09 2011 (152a) Klipspringer
06 09 2011 (155a) Klipdas 25 08 2011 (129a) Klipdassies 17 03 2011 (161a) Ijsbeer 04 10 2011 (117a) Ijsbeer
070112 (101a) Ijsbeer 070112 (105b) Ijsbeer 13 05 2011 (141a) Amoerpanter 17 03 2011 (118a) Leeuw
19 03 2011 (104a) Leeuw 21 04 2011 (102a) Leeuwin 25 08 2011 (157a) Leeuwin 080312 (131b) Jonge Leeuw
19 03 2011 (127a) Stokstaartje 19 03 2011 (181a) Prairiehond 25 08 2011 (103a) Prairiehond 25 08 2011 (104a) Prairiehond
25 08 2011 (107a) Prairiehond 10 09 2010 (2a) Prairiehond met bloedzuiger op de flank. 25 08 2011 (108a) Prairiehond 01 09 2010 (194a) Prariehond
20 06 2011 (103b) Zeeleeuw 25 08 2011 (124a) Krokodil 25 08 2011 (126a) Krokodil 070112 (237a) Krokodil
06 09 2011 (157a) ? 25 08 2011 (148a) 25 08 2011 (150a) Het achterwerk van de beroemde Bokito 10 09 2010 (3a) Bokito
10 09 2010 (4a) Bokito is duidelijk manisch depressief 26 07 2011 (100b) Makaak? 26 07 2011 (102b) Makaak? 26 07 2011 (105b) ?
26 07 2011 (119b) Giraffe 01 09 2010 (164a) Giraffe 01 09 2010 (163a) Giraffe 01 09 2010 (160a) Struisvogel?
04 10 2011 (111a) Tijger 06 09 2011 (139a) Tijger 06 09 2011 (141a) Mangoest 06 09 2011 (144a) Mangoest
26 07 2011 (130a) ? DSC00445 Onderwatertafereel 090515 (7b) Vicunha 090515 (9b) Mhoorgazelle
090515 (6b) Bison 090515 (4b) Bison