Per soort in Nederland

Alle soorten die ik in Nederland gefotografeerd heb. Sommige soorten in NL en buitenland.

Aalscholver

9 afbeeldingen

Appelvink

3 afbeeldingen

Arendbuizerd

2 afbeeldingen

Baardman

8 afbeeldingen

Barmsijs

3 afbeeldingen

Bergeend

7 afbeeldingen

Blauwborst

11 afbeeldingen

Blauwe Kiekendief

8 afbeeldingen

Blauwe Reiger

11 afbeeldingen

Boerenzwaluw

11 afbeeldingen

Bontbekplevier

5 afbeeldingen

Bonte Kraai

9 afbeeldingen

Bonte Strandloper

11 afbeeldingen

Bonte Vliegenvanger

5 afbeeldingen

Boomklever

8 afbeeldingen

Boomkruiper

11 afbeeldingen

Boomleeuwerik

2 afbeeldingen

Boompieper

7 afbeeldingen

Boomvalk

4 afbeeldingen

Bosrietzanger

7 afbeeldingen

Bosruiter

5 afbeeldingen

Bosuil

11 afbeeldingen

Braamsluiper

6 afbeeldingen

Brandgans

7 afbeeldingen

Brilduiker

8 afbeeldingen

Bruine Kiekendief

8 afbeeldingen

Buidelmees

2 afbeeldingen

Buizerd

15 afbeeldingen

Canadese gans

12 afbeeldingen

Carolinaeend

2 afbeeldingen

Casarca

6 afbeeldingen

Cetti's zanger

6 afbeeldingen

Chileense Flamingo

3 afbeeldingen

Dodaars

6 afbeeldingen

Draaihals

3 afbeeldingen

Drieteenmeeuw

8 afbeeldingen

Drieteenstrandloper

12 afbeeldingen

Dwerggors

4 afbeeldingen

Dwergmeeuw

4 afbeeldingen

Eider

8 afbeeldingen

Ekster

4 afbeeldingen

Fazant

12 afbeeldingen

Fitis

7 afbeeldingen

Frater

4 afbeeldingen

Fuut

13 afbeeldingen

Gaai

5 afbeeldingen

Geelgors

5 afbeeldingen

Gekraagde Roodstaart

2 afbeeldingen

Gele Kwikstaart

4 afbeeldingen

Geoorde fuut

8 afbeeldingen

Gestreepte Strandloper

2 afbeeldingen

Gierzwaluw

5 afbeeldingen

Glanskop

16 afbeeldingen

Goudhaan

6 afbeeldingen

Goudplevier

6 afbeeldingen

Goudvink

3 afbeeldingen

Grasmus

7 afbeeldingen

Graspieper

4 afbeeldingen

Grauwe Franjepoot

1 afbeelding

Grauwe Gans

11 afbeeldingen

Grauwe Kiekendief

1 afbeelding

Grauwe Vliegenvanger

4 afbeeldingen

Groene Specht

7 afbeeldingen

Groenling

4 afbeeldingen

Groenpootruiter

7 afbeeldingen

Grote Bonte Specht

6 afbeeldingen

Grote Burgemeester

10 afbeeldingen

Grote Gele Kwikstaart

11 afbeeldingen

Grote Mantelmeeuw

5 afbeeldingen

Grote Stern

6 afbeeldingen

Grote Zaagbek

5 afbeeldingen

Grote Zilverreiger

8 afbeeldingen

Grutto

9 afbeeldingen

Halsbandparkiet

5 afbeeldingen

Havik

2 afbeeldingen

Heggenmus

8 afbeeldingen

Heilige Ibis

1 afbeelding

Holenduif

4 afbeeldingen

Hop

50 afbeeldingen

Houtduif

4 afbeeldingen

Huiskraai

6 afbeeldingen

Huismus

8 afbeeldingen

Huiszwaluw

5 afbeeldingen

Iberische Tjiftjaf

2 afbeeldingen

IJsduiker

6 afbeeldingen

IJseend

3 afbeeldingen

IJsvogel

19 afbeeldingen

Indische Gans

4 afbeeldingen

Jan-van-Gent

4 afbeeldingen

Kanoet

4 afbeeldingen

Kauw

3 afbeeldingen

Keep

1 afbeelding

Kemphaan

8 afbeeldingen

Kievit

7 afbeeldingen

Klapekster

3 afbeeldingen

Kleine Bonte Specht

1 afbeelding

Kleine Burgemeester

4 afbeeldingen

Kleine Geelpootruiter

2 afbeeldingen

Kleine Karekiet

8 afbeeldingen

Kleine Mantelmeeuw

4 afbeeldingen

Kleine Plevier

8 afbeeldingen

Kleine Rietgans

2 afbeeldingen

Kleine Zilverreiger

6 afbeeldingen

Kleine Zwaan

6 afbeeldingen

Kluut

7 afbeeldingen

Kneu

4 afbeeldingen

Knobbelzwaan

9 afbeeldingen

Koekoek

6 afbeeldingen

Koereiger

27 afbeeldingen

Kokarde Zaagbek

3 afbeeldingen

Kokmeeuw

10 afbeeldingen

Kolgans

4 afbeeldingen

Koolmees

5 afbeeldingen

Koperwiek

2 afbeeldingen

Kraanvogel

3 afbeeldingen

Krakeend

10 afbeeldingen

Kramsvogel

5 afbeeldingen

Krombekstrandloper

2 afbeeldingen

Krooneend

6 afbeeldingen

Kuifaalscholver

4 afbeeldingen

Kuifduiker

3 afbeeldingen

Kuifeend

8 afbeeldingen

Kuifmees

2 afbeeldingen

Kwak

12 afbeeldingen

Lepelaar

7 afbeeldingen

Mandarijneend

4 afbeeldingen

Marmereend

4 afbeeldingen

Matkop

9 afbeeldingen

Meerkoet

6 afbeeldingen

Merel

9 afbeeldingen

Middelste zaagbek

4 afbeeldingen

Nachtegaal

7 afbeeldingen

Nijlgans

10 afbeeldingen

Nonnetje

7 afbeeldingen

Noordse Stormvogel

3 afbeeldingen

Oeverloper

6 afbeeldingen

Oeverpieper

3 afbeeldingen

Oeverzwaluw

6 afbeeldingen

Ooievaar

8 afbeeldingen

Oosterse Tortel

4 afbeeldingen

Paapje

4 afbeeldingen

Paarse strandloper

4 afbeeldingen

Pallas Boszanger

1 afbeelding

Patrijs

7 afbeeldingen

Pestvogel

11 afbeeldingen

Pijlstaart

5 afbeeldingen

Pimpelmees

7 afbeeldingen

Porseleinhoen

6 afbeeldingen

Purperreiger

5 afbeeldingen

Putter

8 afbeeldingen

Raaf

6 afbeeldingen

Ransuil

8 afbeeldingen

Regenwulp

2 afbeeldingen

Rietgors

5 afbeeldingen

Rietzanger

9 afbeeldingen

Ringmus

4 afbeeldingen

Ringsnaveleend

1 afbeelding

Rode Wouw

5 afbeeldingen

Roek

2 afbeeldingen

Roerdomp

7 afbeeldingen

Roodborst

8 afbeeldingen

Roodborsttapuit

7 afbeeldingen

Roodhalsfuut

3 afbeeldingen

Roodhalsgans

2 afbeeldingen

Roodkeelduiker

5 afbeeldingen

Ross' Gans

1 afbeelding

Rosse Franjepoot

1 afbeelding

Rosse Grutto

4 afbeeldingen

Rosse Spreeuw

3 afbeeldingen

Rosse Stekelstaart

8 afbeeldingen

Rosse Waaierstaart

4 afbeeldingen

Rotgans

4 afbeeldingen

Rotsduif

1 afbeelding

Rouwkwikstaart

4 afbeeldingen

Ruigpootbuizerd

7 afbeeldingen

Scholekster

6 afbeeldingen

Siberische Tjiftjaf

1 afbeelding

Sijs

5 afbeeldingen

Slechtvalk

9 afbeeldingen

Slobeend

6 afbeeldingen

Smient

7 afbeeldingen

Sneeuwgans

2 afbeeldingen

Sneeuwgors

7 afbeeldingen

Snor

4 afbeeldingen

Sperwer

5 afbeeldingen

Sperweruil

4 afbeeldingen

Spotvogel

1 afbeelding

Spreeuw

5 afbeeldingen

Sprinkhaanzanger

1 afbeelding

Staartmees

7 afbeeldingen

Steenloper

5 afbeeldingen

Steenuil

6 afbeeldingen

Steltkluut

7 afbeeldingen

Steppenkiekendief

1 afbeelding

Stormmeeuw

5 afbeeldingen

Strandleeuwerik

1 afbeelding

Tafeleend

5 afbeeldingen

Tapuit

6 afbeeldingen

Tjiftjaf

6 afbeeldingen

Topper

3 afbeeldingen

Torenvalk

10 afbeeldingen

Tuinfluiter

1 afbeelding

Tureluur

8 afbeeldingen

Turkse Tortel

5 afbeeldingen

Veldleeuwerik

3 afbeeldingen

Velduil

6 afbeeldingen

Viking Gull

2 afbeeldingen

Vink

3 afbeeldingen

Visarend

9 afbeeldingen

Visdief

8 afbeeldingen

Vuurgoudhaan

3 afbeeldingen

Waterhoen

9 afbeeldingen

Waterpieper

1 afbeelding

Waterral

10 afbeeldingen

Watersnip

10 afbeeldingen

Waterspreeuw

7 afbeeldingen

Wespendief

5 afbeeldingen

Wilde eend

8 afbeeldingen

Wilde Zwaan

8 afbeeldingen

Winterkoning

8 afbeeldingen

Wintertaling

6 afbeeldingen

Witgat

4 afbeeldingen

Witkopeend

2 afbeeldingen

Witkruintapuit

3 afbeeldingen

Witoogeend

5 afbeeldingen

Witte Kwikstaart

6 afbeeldingen

Woestijntapuit

6 afbeeldingen

Woudaap

5 afbeeldingen

Wulp

5 afbeeldingen

Zanglijster

5 afbeeldingen

Zeearend

5 afbeeldingen

Zeekoet

5 afbeeldingen

Zilvermeeuw

6 afbeeldingen

Zilverplevier

6 afbeeldingen

Zomertaling

7 afbeeldingen

Zwarte Ibis

10 afbeeldingen

Zwarte Kraai

3 afbeeldingen

Zwarte Mees

1 afbeelding

Zwarte Ooievaar

4 afbeeldingen

Zwarte Roodstaart

5 afbeeldingen

Zwarte Ruiter

4 afbeeldingen

Zwarte Stern

5 afbeeldingen

Zwarte Zee-eend

5 afbeeldingen

Zwarte Zwaan

5 afbeeldingen

Zwartkop

7 afbeeldingen

Zwartkopmeeuw

4 afbeeldingen

Zwarte Wouw

4 afbeeldingen