130613 (12b) Europese Oehoe 130613 (16b) Europese Oehoe 130613 (170b) Europese Oehoe 130613 (13b) Europese Oehoe
130613 (3b) Witnekraaf 130613 (5b) Sikkeleend 130613 (6b) Zomerral 130613 (9b) ?
130613 (11b) ? 130613 (17b) Chileense Arend 130613 (20b) Ekstergaai 130613 (25b) Am. Zeearend (juv)
130613 (26b) Am. Zeearend (juv) 130613 (29b) Egyptische Aasgier 130613 (32b) Egyptische Aasgier 130613 (27b) Egyptische Aasgier
130613 (33b) Zwarte Wouw 130613 (36b) Ooievaar 130613 (39b) Ooievaar 130613 (38b) Zwarte Ooievaar
130613 (42b) Aalscholver 130613 (44b) Bergeend 130613 (50b) Secretarisvogel 130613 (51b) Secretarisvogel
130613 (64b) Kuifhoenderkoet 130613 (65b) Witoogeend 130613 (74b) Ara 130613 (77b) Ara
130613 (80b) Ara 130613 (83b) Ara 130613 (88b) Kuifseriema 130613 (94b) Kuifseriema
130613 (91b) Kuifseriema 130613 (7b) Ibis. Welke??? 130613 (102b) Kookaburra 130613 (108b) Kookaburra
130613 (111b) Koereiger 130613 (118b) Koereiger 130613 (126b) Koereiger 130613 (138b) Steller Zeearend
130613 (141b) Humboldt pinquin